Máte otázky?   BA:   +421 911 582 288   KE:   +421 911 657 766

Sauny


Doprajte si relax v pohodlí vášho domova

GDPR a Cookies

GDPR

NAŠE POVINNOSTI
Z akých zdrojov získavame Vaše osobné údaje? SMIS EU získava osobné údaje, ktoré následne spracúva, priamo od obchodných partnerov, prípadne z verejne dostupných zdrojov (napr. obchodný register), alebo z návštev obchodných partnerov na webových stránkach.

Ako sú Vaše osobné údaje zabezpečené?
SMIS EU za účelom zaistenia dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov obchodných partnerov využíva moderné IT bezpečnostné systémy. SMIS EU udržuje vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia proti nezákonnému alebo neoprávnenému spracovaniu osobných údajov a proti náhodnej strate či poškodeniu osobných údajov. Prístup k osobným údajom obchodných partnerov je umožnený len osobám, ktoré ich potrebujú, aby mohli plniť svoje pracovné povinnosti a sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Zdieľame Vaše údaje s ďalšími osobami?

Externí poskytovatelia služieb
SMIS EU využíva externých poskytovateľov služieb, ktorí zaisťujú najmä účtovníctvo, výkazníctvo, IT, marketing a propagáciu. Pre účely plnenia ich povinností im musí SMIS EU odovzdať určité osobné údaje obchodných partnerov. Externí poskytovatelia služieb sú však spoločnosťou SMIS EU preverení a poskytujú dostatočné záruky s ohľadom na dôvernosť a ochranu osobných údajov obchodných partnerov. So všetkými týmito poskytovateľmi má SMIS EU uzatvorené písomné zmluvy o spracovaní osobných údajov, v ktorých sa poskytovatelia zaviazali k ochrane osobných údajov a dodržaní štandardov pre zabezpečenie osobných údajov.

Spoločnosť SMIS EU
Vždy, keď SMIS EU potrebuje zdieľať osobné údaje obchodných partnerov, robí to len na základe potreby poznania týchto údajov a zdieľa ich iba s vybranými zamestnancami pre vykonávanie úloh v rámci ich pracovných povinností. Spoločnosť SMIS EU podniká príslušné kroky, aby zaistila, že takýto personál bude viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom obchodných partnerov.

Oznamovanie osobných údajov tretím osobám
SMIS EU je povinný za určitých okolností zdieľať osobné údaje obchodných partnerov s tretími osobami mimo vyššie uvedených poskytovateľov služieb, a to v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Medzi takéto tretie osoby patria najmä:
– správne a obdobné orgány (finančné úrady),
– finančné inštitúcie (banky, poisťovne),
– polícia, štátne zastupiteľstvá, externí poradcovia.

Odovzdávame osobné údaje do zemí mimo EÚ/EHP?
Osobné údaje obchodných partnerov / zamestnancov obchodných partnerov nie sú odovzdávané do štátov / krajín mimo Európsky hospodársky priestor.

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?
SMIS EU uchováva osobné údaje obchodných partnerov iba po dobu, počas ktorej ich potrebuje na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo počas doby, počas ktorej bol udelený súhlas na spracovanie. Pokiaľ údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, budeme tak robiť po dobu 10-tich rokov od udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania.

Otázky a kontakty
Pokiaľ vás zaujímajú podrobné informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov, alebo máte inú otázku, alebo sťažnosť k spracovaniu osobných údajov, kontaktujte nás prosím poštou, osobne, telefonicky alebo emailom.

SMIS EU, s.r.o.
Krompašská 9, 04011 Košice-Pereš
E-mail: backoffice@smis.sk
Tel.: +421 905 967 084

Je možné, že SMIS EU sa rozhodne tieto zásady zmeniť alebo aktualizovať. Aktuálne znenie zásad budete mať vždy k dispozícií na webovej stránke spoločnosti SMIS EU (www.smissk.sk) v sekcii GDPR.

Fakturačné údaje
Fakturačné údaje: SMIS EU, s.r.o., Krompašská 9, 04011 Košice-Pereš
IČO: 36688134, IČ DPH: SK2022259866
VÚB, a.s., IBAN: SK5602000000004271526053
Tatra banka, a.s., IBAN: SK6411000000002947118342
Poštová adresa: SMIS EU, s.r.o., Krompašská 9, 04011 Košice-Pereš

COOKIES

Momentálne nepoužívame žiadne cookiesWellness World

Showroom Bratislava

Stará Vajnorská 37/D
Mobil: 0903 582 288
email: office@smis.sk

Wellness World

Showroom Košice

Letná 40
Mobil: 0911 657 766
email: office-ke@smis.sk